جنگنده های فینال ۳۱ دوره مسابقات کشوری انتخاب شدند

0

جنگنده های فینال ۳۱ دوره مسابقات کشوری انتخاب شدند

Screenshot_20181010-121103           IMG-20181006-WA0307 IMG-20181006-WA0308 IMG-20181006-WA0309 IMG-20181006-WA0310 IMG-20181006-WA0330 IMG-20181006-WA0331 IMG-20181006-WA0332 IMG-20181006-WA0333 IMG-20181006-WA0334 IMG-20181006-WA0335 IMG-20181006-WA0336

امکان نظردهی غیر فعال شده.